Kiwi Parade Gloss Prestige fekete cipőkrém 50 ml

Cikkszám: 352835008
439 Ft
Termékek előírások
Biztonsági figyelmeztetés Használat előtt olvassa el, használat közben pedig tartsa be a termék használati útmutatóját és a figyelmeztetéseket. Kiwi® PARADE GLOSS PRESTIGE cipőkrém - fekete Veszély Tartalmaz: Nafta (hidrogénnel kezelt nehéz ásványolaj), terpentin olaj. Tűzveszélyes szilárd anyag. Bőrirritáló hatású. Súlyos szemirritációt okoz. Allergiás bőrreakciót válthat ki. Álmosságot vagy szédülést okozhat. Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. Gyermekektől elzárva tartandó. Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel. Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni. SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: kommunális hulladék. Hőtől, forró felületektől, szikrától, nylt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. Védőkesztyű használata kötelező. Kerülje a füst belélegzését. A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni. Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.
Gyártó vevőszolgálata S.C. Johnson Kft. 1124 Budapest Apor Vilmos tér 6. Tel.: +36 1 224 8400 E-mail: vevoszolgalat@scj.com